Kallelse till Vår-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Kallelse till Vår-Årsmöte i Nicklastorp GK.

Härmed kallas Ni/du till årsmöte den 26 mars 2022 kl 14:00.

Mötet kan vi återigen hålla i Nicklastorp restaurangen så vi kan bjuda på kaffe med tilltugg!

Välkomna till våruppstart!

 

 Föredragningslista Vår-Årsmöte 2023-03-26 på Nicklastorp GK. 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 1. Fastställande av föredragningslista. 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 2. a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

 2. Valberedning – val av ordförande. Punkt uppskjuten från höstmötet!

 3. Prisutdelning  KM 2022 

 4. Övriga frågor (information och diskussion).

 

 Välkomna

 

Kommentarer

Fler artiklar